Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης

Δελτίο τύπου 08/04/2024

Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης

Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης

Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της Δ.Ε.Υ.Α. Δίου Ολύμπου

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 περίπτωση ιε του Ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/03-03-1994) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» , όπως ισχύει κατόπιν τροποποιήσεων και συμπληρώσεων με το άρθρο 1 του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/28-12-2009) «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις». 
 2. Τις διατάξεις 206 παρ. 1  του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως ισχύει κατόπιν τροποποιήσεων και συμπληρώσεων. 
 3. Το άρθρο 116 του ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» και τη σχετική εγκύκλιο 27 (ΑΔΑ:6ΖΝ1465ΧΘ7-Δ51). 
 4. Την υπ΄αριθμ. 103/2024 (ΑΔΑ: 9ΡΒΡ46ΜΠΤΜ-ΔΝΝ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Δίου Ολύμπου περί πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου δίμηνης (2 μήνες) διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών. 
 5. Την υπ΄αριθμ. πρωτ.859/08-04-2024 Βεβαίωση της Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΔΟΛ για την ύπαρξη σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό του έτους 2024 της ΔΕΥΑ Δίου Ολύμπου. 

 

Ανακοινώνει 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών και εποχικών αναγκών ως ακολούθως: 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΔΕ Καταμετρητές Υδρομέτρων 

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. 

2 μήνες 

Δ.Ε. Τεχνίτες Υδραυλικοί   

Τυπικά προσόντα: Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου 

Πολυκλαδικού Λυκείου, ή Τεχνικού 

Επαγγελματικού Λυκείου, ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ή Σχολής ΟΑΕΔ, ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 

 

Ειδικά προσόντα: α) Εμπειρία σε θέματα του αντικειμένου τους, β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου β’ ερασιτεχνικού. 

2 μήνες 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών
 2. Να έχουν υγεία και την φυσική καταλληλόλητα που του επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους της θέσεως που επιλέγουν. 
 3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση)

ΑΠΑΡΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στην ΔΕΥΑ Δίου Ολύμπου (Περιοχή Διοδίων Λεπτοκαρυάς, γραφείο πρωτοκόλλου) τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 1. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία μας). 
 2. Φωτ/φο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. 
 3. Φωτ/φο τίτλου σπουδών  για τις θέσεις που προβλέπεται από την ανακοίνωση. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού. 
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης προκειμένου για υποψηφίους που έχουν ανήλικα τέκνα. 
 5. Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου για τη μόνιμη κατοικία του υποψηφίου. 
 6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν υπάρχει κώλυμα υπέρβασης δίμηνης απασχόλησης σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12) μηνών (χορηγείται από την υπηρεσία μας). 
 7. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υ.Κ. (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση) (χορηγείται από την υπηρεσία μας). 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Η παρούσα Ανακοίνωση προσωπικού ΙΔΟΧ θα αναρτηθεί:

Α) στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

Β) στον πίνακα  ανακοινώσεων της επιχείρησης της ΔΕΥΑ Δίου Ολύμπου (Περιοχή Διοδίων 

Λεπτοκαρυάς) 

Γ) στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΔΟΛ – deyadol.gr 

 

Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι από Τρίτη 09 Απριλίου 2024 μέχρι και την Παρασκευή 12 Απριλίου 2024 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 1. Η πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007, εξαιρείται των διαδικασιών του ΑΣΕΠ και των κριτηρίων πρόσληωης του άρθρου 50 του Ν. 4765/2021 
 2. Το προσωπικό που θα απασχοληθεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου διαρκείας δύο μηνών εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 1. του άρθρου 48 του Ν.4765/2021. Επίσης, εμπίπτει στις διατάξεις άρθρων 6 και 6 του π.δ. 164/2004, όπως προβλέπεται ελάχιστο κενό τριών (3) μηνών μεταξύ συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας που συνάπτονται με τον ίδιο εργοδότη, για την κάλυψη  ιδίων ή παρεμφερών αναγκών (άρθρο 5), ενώ η συνολική χρονική διάρκεια των συμβάσεων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 24 μήνες (άρθρο 6). 

3.   Παράταση, ανανέωση ή μετατροπή της δίμηνης σύμβασης σε σύμβαση αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρη. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΥΑ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Βροχαρίδης Βασίλειος

Συνημμένα Αρχεία


Share this Article
Σχετικά Άρθρα


Πρόσφατα νέα και ανακοινώσεις
Διακοπή υδροδότησης
Διακοπή υδροδότησης

στο Δ.Δ. Πλαταμώνα, από τη…

Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης
Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης

με σύμβαση εργασίας ιδιωτ…

Διακοπή υδροδότησης
Διακοπή υδροδότησης

13-06-2024 Λιτόχωρο επί τω…

Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης
Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης

διάρκειας δύο (2) μηνών, σ…

Προμήθεια δεξαμενής ύδρευσης χωρητικότητας 600m3 στην Δ.Κ. Καρίτσας
Προμήθεια δεξαμενής ύδρευσης χωρητικότητας 600m3 στην Δ.Κ. Καρίτσας

προϋπολογισμού 70.000,00 (…Εγγραφείτε στην υπηρεσία i-bill επιλέξτε ηλεκτρονική έκδοση του λογαριασμού και κερδίστε έκπτωση 0,50 € για κάθε λογαριασμό.