Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Προκήρυξη διαγωνισμού για αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης

Δελτίο τύπου 5/3/2024

Προκήρυξη διαγωνισμού για αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης

Προκήρυξη διαγωνισμού για αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης

Προκήρυξη διαγωνισμού για αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης


 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Λεπτοκαρυά, 04/03/2024 , Αριθ. Πρωτ.:   491 

Αντικατάσταση Αγωγών  Ύδρευσης από Αμιαντοσωλήνες  στα Δ.Δ. Κονταριώτισσας, Ν. Εφέσου και Καρίτσας της Δ.Ε. Δίου 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ 

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Αντικατάσταση Αγωγών Ύδρευσης από Αμιαντοσωλήνες στα Δ.Δ. Κονταριώτισσας, Ν. Εφέσου και Καρίτσας της Δ.Ε. Δίου», προϋπολογισμού 1.577.100,00 €. CPV 45231300-8 «Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης» 

 1. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: Δαπάνη Εργασιών: 1.081.692,00 € 
  1. Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 194.704,56 €
  2. Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.): 191.459,48 €, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του Ν.4412/2016. 
  3. Απολογιστικά (ΑΕΚΚ): 71.722,13 € 
  4. Πρόβλεψη αναθεώρησης: 37.521,83 € 
  5. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: Δεν επιβάλλεται 
 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α. Δίου Ολύμπου www.deyadol.gr. 
 3. H διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα (κάτω των ορίων) της ΕΑΑ∆ΗΣΥ. 
 4. Η ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η 20/03/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30µ.µ. Η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης είναι η 21/03/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00π.µ., η οποία θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού. 
 5. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και θα υποβληθεί µε το σύστημα του επί μέρους ποσοστού έκπτωσης σύμφωνα µε τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016. 
 6. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 13/03/2024 o αναθέτων φορέας παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 15/03/2024
 7. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
 8. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα δέκα (10) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 
 9. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗ∆ΗΣ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής. 
 10. Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα, μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, µε απόφαση του αναθέτοντος φορέα. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται ηλεκτρονικά στους προσφέροντες, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜ∆ΗΣ, στην ιστοσελίδα του αναθέτοντος φορέα, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ελεύθερα προσβάσιμο χώρο του ΕΣΗ∆ΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία. 
 11. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα µε την «ανοιχτή διαδικασία» του άρθρου 264 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών». 
 12. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 
  1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες µε την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. ή ΜΗ.Ε.Ε.∆.Ε., στην κατηγορία των έργων ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος του Ν.4412/2016.
  2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως µέλος ένωσης. 
  3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. ∆εν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 
 13. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ από την ημέρα υπογραφής και πρωτοκόλλησης της σύμβασης. 
 14.  Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 302 του Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των τριάντα μία χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα δύο ευρώ (31.542,00 €), χρόνου ισχύος δέκα (10) μηνών και τριάντα ημερών από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
 15. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU. 
 16. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, σύμφωνα µε το άρθρο 16.1 της Διακήρυξης. 
 17. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον Αναθέτοντα Φορέα που είναι η Δ.Ε.Υ.Α. Δίου Ολύμπου µε το αρμόδιο όργανό του, το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Δ.ΟΛ.

ΒΡΟΧΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Share this Article
Σχετικά Άρθρα


Πρόσφατα νέα και ανακοινώσεις
Διακοπή υδροδότησης
Διακοπή υδροδότησης

στο Δ.Δ. Πλαταμώνα, από τη…

Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης
Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης

με σύμβαση εργασίας ιδιωτ…

Διακοπή υδροδότησης
Διακοπή υδροδότησης

13-06-2024 Λιτόχωρο επί τω…

Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης
Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης

διάρκειας δύο (2) μηνών, σ…

Προμήθεια δεξαμενής ύδρευσης χωρητικότητας 600m3 στην Δ.Κ. Καρίτσας
Προμήθεια δεξαμενής ύδρευσης χωρητικότητας 600m3 στην Δ.Κ. Καρίτσας

προϋπολογισμού 70.000,00 (…Εγγραφείτε στην υπηρεσία i-bill επιλέξτε ηλεκτρονική έκδοση του λογαριασμού και κερδίστε έκπτωση 0,50 € για κάθε λογαριασμό.