Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Προμήθεια δεξαμενής ύδρευσης χωρητικότητας 600m3 στην Δ.Κ. Καρίτσας

Δελτίο τύπου 19/3/2024

Προμήθεια δεξαμενής ύδρευσης χωρητικότητας 600m3 στην Δ.Κ. Καρίτσας

Προμήθεια δεξαμενής ύδρευσης χωρητικότητας 600m3 στην Δ.Κ. Καρίτσας

Προμήθεια δεξαμενής ύδρευσης χωρητικότητας 600m3 στην Δ.Κ. Καρίτσας


Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 600 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΚΑΡΙΤΣΑΣ/ Δ.Ε. ΔΙΟΥ/ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ» και αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση μιας προκατασκευασμένης μεταλλικής κυλινδρικής δεξαμενής αποθήκευσης πόσιμου νερού χωρητικότητας 600 m3 και προϋπολογισμού 70.000,00 (χωρίς ΦΠΑ 24%), που θα τοποθετηθεί για να καλύψει τις ανάγκες ύδρευσης στην Δ.Κ. Καρίτσας του Δήμου Δίου-Ολύμπου. Στην προμήθεια συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες κατασκευής της υποδομής έδρασης της δεξαμενής καθώς και ο εξοπλισμός και οι συνδέσεις της.

Η μέθοδος κατασκευής της νέας δεξαμενής συνίσταται από συναρμολογούμενο πλευρικό πλαίσιο,

εσωτερική επένδυση από γεωύφασμα και μεμβράνη στεγανοποίησης, σκελετό της σκεπής και κυρίως σκέπαστρο. Τα έξοδα μεταφοράς – εγκατάστασης θα βαρύνουν εξολοκλήρου τον προμηθευτή. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 44611500-1 «Δεξαμενές νερού».

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των προμηθευομένων ειδών.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (70.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 86.800,00 € ογδόντα έξι χιλιάδες οκτακόσια ευρώ - ΦΠΑ 16.800,00 €).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες ή 90 ημέρες.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 24/2022 Μελέτη της παρούσας διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής για το σύνολο της προμήθειας με αριθ. 24/2022 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Δίου – Ολύμπου.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 01/04/2024 και ώρα 14:30.Share this Article
Σχετικά Άρθρα


Πρόσφατα νέα και ανακοινώσεις
Διακοπή υδροδότησης
Διακοπή υδροδότησης

στο Δ.Δ. Πλαταμώνα, από τη…

Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης
Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης

με σύμβαση εργασίας ιδιωτ…

Διακοπή υδροδότησης
Διακοπή υδροδότησης

13-06-2024 Λιτόχωρο επί τω…

Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης
Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης

διάρκειας δύο (2) μηνών, σ…

Προμήθεια δεξαμενής ύδρευσης χωρητικότητας 600m3 στην Δ.Κ. Καρίτσας
Προμήθεια δεξαμενής ύδρευσης χωρητικότητας 600m3 στην Δ.Κ. Καρίτσας

προϋπολογισμού 70.000,00 (…Εγγραφείτε στην υπηρεσία i-bill επιλέξτε ηλεκτρονική έκδοση του λογαριασμού και κερδίστε έκπτωση 0,50 € για κάθε λογαριασμό.